Zaldibar

Zaldibar edo benetako arazoa hondakinak kudeatzeko euskal sistema denean

Hondakinen bilketa eta kudeaketa, beren ezaugarriak direla eta (ingurumenaren gaineko eragina, osasunaren gainekoa…), erakunde publikoek kudeatu beharko lukete ingurumen-jasangarritasunaren eta gizarte-onuraren irizpidepean, eta ez enpresa pribatuek, irabazi-asmoarekin kudeatzen baitute…

Zaldibar o cuando el verdadero problema es el sistema vasco de gestión de residuos

...La recogida y gestión de residuos, dadas sus características (impacto sobre el medio ambiente, sobre la salud…) debiera ser gestionado por las instituciones públicas con criterios de sostenibilidad ambiental y beneficio social y no por empresas privadas, que lo gestionan con ánimo de lucro…

Euskal Gune Ekosozialistaren komunikatu osoa

UNA MIRADA ECOSOCIALISTA ANTE LA HUELGA DEL 30 DE ENERO – BEGIRADA EKOSOZIALISTA URTARRILAREN 30EKO GREBAREN AURREAN

BEGIRADA EKOSOZIALISTA URTARRILAREN 30EKO GREBAREN AURREAN

Urtarrilaren 30erako deitutako greba erreibindikatzeko plataformarekin dugun akordiotik, eta grebarekin bat eginez, gure ikuspuntua eman nahi dugu, eta, ahal den neurrian, grebaren edukiari eta orientazioari lagundu.

1) Gizakiak, gainerako izaki bizidunak bezala, naturaren mende gaude erabat, bertatik lortzen baititugu gure bizitzak mantentzeko oinarrizko baliabideak. Izan ere, naturak ematen ditu edateko ura, aire garbia, elikagaiak… behar ditugun energiaz eta materialez gain.

2) Baina, gizakiok, jaiotzen garenetik, beste gizaki batzuen mende gaude nahitaez, batez ere beste pertsona batzuek egindako zaintza-lan itzel horien mende (bizitzak mantendu eta ugaltzea), gaur egun emakumeek beren gain hartzen baitituzte gehienak, etxeen eremuan.

3) Natura eta zaintzak dira gure bizitzak finkatzeko bi zutabe nagusiak, eta, hala ere, gure zibilizazioak bizkarra eman die, ikusezin bihurtu ditu. Gure gizarteak, batez ere, lehentasuna ematen dio epe laburreko diru-etekina lortzeari, eta, horretarako, etenik gabe bilatzen du ekoizpenaren eta kontsumoaren hazkunde etengabea (hori lortzen ez duenean, krisian sartzen da), eta oinarrizko nortasun-ezaugarriak lehia eta indibidualismoa dira, gizon zuri eta europar batek pertsonifikatuta. Indibidualismoa, gure bizitzak sostengatzen eta zaintzen hainbeste laguntzen duten komunitate-loturak desegiten dituena; eta hazkundea, lehiak zartatua, naturaren bizitzaren oinarriak ahultzen eta degradatzen dituena eta gure gizartearen funtzionamendua baldintzatzen duten baliabide naturalak (energia, materialak…) xahutzen dituena.

 4) Zenbat datu eta ebidentzia zientifikok ohartarazten digute, alde batetik, baliabideak agortzearen sintoma argiei buruz, hala nola erregai fosilen eta material estrategiko askoren beherakadak, kontsumorako egokia den ur-eskasia gero eta handiagoak, edo arrantza-leku garrantzitsuen kolapsoak, eta, bestetik, biosferaren degradazio gero eta handiagoaren adierazleei buruz, hala nola azelerazioari buruz. Edo gehienak hondatzea eta gehiegi ustiatzea. Azken batean, oreka naturalen aurrekaririk gabeko aldaketa baten aurrean gaude, ez bakarrik tokiko edo eskualdeko eremuan, iraganean bezala, baizik eta, lehen aldiz, ingurumen-sistema globalean ere bai, agerikoena larrialdi klimatikoa izanik.

5) Horrek guztiak esan nahi du XXI. mendean gero eta zedarrituago egongo garela «lurzoru agortuaren» eta «sabai saturatuaren» artean, gero eta hondakin gutxiago bota ahal izango baitira.

6) Beharrezkoa da norabide-aldaketa erradikal bat, egoera honetara eraman gaituen «hazkundearen azeleragailutik oina lehenbailehen altxatzeko» balio izango duena, eta premiazkoa da, zenbat eta gehiago atzeratu orduan eta zorrotzagoa izan beharko baitu norabide-aldaketa eta balaztatzearen irismena. Zoritxarrez, badirudi eliteek, Euskal Herrian ere, funtsean, errealitate horri «begiak ixten» eta «produkzioaren eta kontsumoaren hazkundearen lokomotora jasanezinari egur gehiago botatzen» jarraituko dutela. Izan ere,

Gobernuek eta aldundiek, hazkunde horren izenean, AHT bezalako azpiegitura faraonikoak bultzatzen jarraitzen dute, garraio pribatua sustatzen dute, hala nola Bizkaian Superhegoaldea zabaltzea, bereziki kutsagarriak diren ekoizpenak babestuz, hala nola Petronorren koke-planta, magnesita-harrobia bezalako ekintzaz kanpoko proiektuak abalatuz, besteak beste, Nafarroan balio handiko ingurune natural batean eragina dutenak… eta politika horien emaitza da, nola ez, berotegi-efektuko gasen emisioen hazkundea, krisiaren erantzule zuzenak. Nafarroan %3’8 eta% 5,4an EAEn (2017, neurketaren azken data) edo energia-kontsumoaren etengabeko igoera (krisialdi ekonomikoaren urteetan salbu). 

7) Zentzugabekeria handia da bide horretatik jarraitzea. Norabide-aldaketa ezinbestekoa da, baina ingurumenaren aldetik iraunkorra izan behar du (naturaren mugetara eta oreketara egokitua), sozialki bidezkoa (gehiengo sozialen beharretan oinarritua …) eta demokratikoki erabakitakoa (gehiengo sozial horien arabera egingo dela bermatzeko modu bakarra da). Norabide-aldaketa, beraz, iraunkortasunean, justizia sozialean eta demokrazian oinarrituta. Aldaketa bat, finean, bizitzaren babesa erdigunean jarriko duen gizarte baterantz, pertsona guztientzako bizitza duin baterantz, naturarekin adiskidetuta dagoen gizarte baten esparruan.

8) Adostasun zientifiko gero eta orokorragoa dago 10 urteko epean gure etorkizunaren zati handi bat argituko dela adierazterakoan. Duela gutxi, mundu osoko 11.333 zientzialarik ohartarazi zuten larrialdi klimatikoaren larritasuna ikusita ezinbestekoa zela lehenbailehen jardutea, «Giza sufrimendu kalkulaezina» saihesteko. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak adierazpen instituzionalak onartu dituzte larrialdi klimatikoaren aurrean. Asko da jokoan duguna, eta, adierazpen erretorikoetatik haratago, azkar eta erabakitasunez jokatzeko garaia da.

9) Horregatik, Euskal Herriko administrazioei eskatu behar diegu benetako «talka-plan» bat abian jar dezatela, oinarrizko ardatz hauen konbinazioaren ondorioz: 

a) gurea bezalako herrialde batean, ahaleginak egin behar dira materialen eta energiaren kontsumoa murrizteko, eta, horretarako, ezinbestekoa da hazkundea geldiaraztea, gero eta bidegabeagoa eta jasangaitzagoa delako; 

b) Zentroan jarri behar dira pertsonen zaintzak, Bereziki ahulenak direnak, hala nola natura, horretarako eskatzen diren lanak duintzea eta biderkatzea eta beharrezko gizarte-zerbitzu publikoak (pentsio-sistema publikoa, mendetasunari laguntzeko sistema, migratzaileei harrera egiteko sistema…) nahiz komunitarioak bultzatzea;

c) Banaketaren alde egin behar da, hau da, aberastasunaren (fiskalitate berdea eta progresiboa …) eta lanaren (produktiboa zein erreproduktiboa) banaketaren alde;

d) Lehentasuna eman behar zaie oinarrizko giza premiak asetzeko ekoizpen-sektoreei (agroekologia…);

e) ekoizpen-sektore kutsagarrienak eta bizitrarako erasokorrenak birmoldatu behar dira; 

f) Herritarren ahalduntzea sustatu behar da; horretarako, alde batetik, parte hartzeko bideak gaitu behar dira, komunitateek beren eskumeneko funtsezko gaien inguruan iritzia eman dezaten eta, hala badagokio, erabaki dezaten, eta, bestetik, autogestio-prozesuak eta ekonomia alternatibo eta solidarioko sareak erraztu eta bultzatu behar dira; 

g) Hezkuntza ekosozial feminista bultzatu eta garatu behar da, pertsonak «talka-plan» honen oinarri diren balioetan trebatuko dituena, hau da, justizia sozialaren, berdintasunaren eta ekitatearen, naturarekiko errespetuaren, aniztasunaren onarpenaren eta demokraziarekiko konpromisoaren balioetan.

10) Erronka oso zaila da, eta badakigu denbora gure kontra doala. Baina, badakigu, halaber, hori lortzeko gakoa gizarte aktibo, artikulatu eta mobilizatu batean dagoela. Eta horretan, euskal gizarteak badu tradizioa, baina baita oraina ere. Horren erakusgarri dira bai mugimendu feminista eta Durangoko bere azken jardunaldiak, bai pentsiodunen mugimendua, edo pertsona migratzaileekiko harrera eta elkartasuna, bai borroka sindikalak eta justizia sozialaren aldekoak, edo, justizia klimatikoaren aldeko azken mugimendua, edo erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duena… Dena den, erronka horri aurre egiteko beste pauso bat eman behar da. Mugimendu horien guztien arteko elkarguneak bilatu behar dira, indarrak batu, elkar kutsatu, diskurtsoak eta agendak partekatu… 

Eta, gure iritziz, urtarrilaren 30eko greba esparru ezin hobea da topaketarako eta mestizajerako bide horri ekiteko. Horregatik babesten dugu inolako erreserbarik gabe, eta konpromisoa hartzen dugu hori zabaltzeko eta grebaren antolaketak behar diren lotura eta konplizitate horiek ehuntzen laguntzeko moduan lan egiteko.

2020-01-04


UNA MIRADA ECOSOCIALISTA ANTE LA HUELGA DEL 30 DE ENERO

Desde nuestro acuerdo con la plataforma reivindicativa de la huelga convocada para el dia 30 de enero, y nuestra adhesión a la misma, queremos aportar nuestro punto de vista y contribuir así, en lo posible, al contenido y orientación de la misma.

1) Los seres humanos, como el resto de los seres vivos, dependemos absolutamente de la naturaleza, ya que obtenemos de ella los recursos básicos para el mantenimiento de nuestras vidas. Y es que, es la naturaleza la que aporta el agua potable, el aire limpio, los alimentos… además de la energía y los materiales que necesitamos.

2) Pero, los seres humanos desde que nacemos, dependemos también necesariamente de otros seres humanos, particularmente de esos ingentes trabajos de cuidados (mantenimiento y reproducción de las vidas) realizados por otras personas y que hoy son asumidos en su inmensa mayoría por mujeres, en el ámbito de los hogares.

3) La naturaleza y los cuidados son los dos pilares básicos en los que se asientan nuestras vidas y, sin embargo, nuestra civilización les ha dado la espalda, los ha invisibilizado. Nuestra sociedad prioriza por encima de todo la obtención de beneficio monetario a corto plazo, para lo cual busca sin descanso el crecimiento continuo de la producción y el consumo(cuando no lo consigue entra en crisis) y tiene como señas de identidad básicas, la competencia y el individualismo, personificado éste por un varón, blanco y europeo. Un individualismo que disuelve los lazos comunitarios de apoyo y cuidado mutuo que tanto contribuyen al sostenimiento de nuestras vidas; y un crecimiento, azuzado por la competencia, que socava y degrada las bases sobre las que se asienta la vida en la naturaleza y dilapida los recursos naturales (energía, materiales…) de los que depende el funcionamiento de nuestra sociedad.

4) Son innumerables los datos y evidencias científicas que nos alertan, por un lado, sobre los síntomas claros de agotamiento de recursos, tal como lo indican la disminución de los combustibles fósiles y de muchos materiales estratégicos, o la escasez creciente de agua apta para el consumo, o el colapso de importantes pesquerías, etc, y, por otro, sobre indicadores de una degradación creciente de la biosfera ,tales como la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación de suelo, aire y agua, o el deterioro y la sobreexplotación de la mayoría de los ecosistemas. Estamos, en fin, ante una alteración sin precedentes de los equilibrios naturales, no solo en el ámbito local o regional, como en el pasado, sino también, por primera vez, en el sistema ambiental global, y cuya manifestación más evidente es la emergencia climática.

5) Todo ello supone que estamos abocados a vivir un siglo XXI en el que nos vamos a encontrar cada vez más constreñidos entre un “suelo agotado”, del que cada vez podremos extraer menos recursos, y un “techo saturado”, en el que cada vez se podrán depositar menos residuos.

6) Es necesario un cambio radical de rumbo que sirva para “levantar cuanto antes el pie del acelerador del crecimiento” que nos ha llevado a esta situación, y es urgente porque cuanto más nos demoremos más drástico tendrá que ser el cambio de rumbo y mayor el alcance de la frenada. Por desgracia, todo parece indicar que las élites, también en Euskal Herria, en lo fundamental, van a seguir “cerrando los ojos” a esa realidad y “echando más madera a la locomotora insostenible del crecimiento de la  producción y el consumo”. Efectivamente, los gobiernos y las diputaciones, en nombre de ese crecimiento, siguen impulsando infraestructuras faraónicas como el TAV, construyendo y planificando vías rápidas que fomentan el transporte privado como la ampliación de la Supersur en Bizkaia, apoyando producciones particularmente contaminantes como la planta de coque de Petronor, avalando proyectos extractivistas como la cantera de magnesitas con impacto, entre otros, en un entorno natural de gran valor como Quinto Real en Navarra…Y el resultado de esas políticas es, como no podía ser de otra manera, el aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, responsables directos de la crisis climática, en un 3,8% en Navarra y en un 5,4% en la CAV (2017, última fecha de medición) o el incremento continuo (salvo en los años de la crisis económica) del consumo de energía.

7) Es una enorme irresponsabilidad seguir por esa vía. El cambio de rumbo es  imprescindible, pero debe realizarse de modo que sea ambientalmente sostenible (ajustado a los límites y equilibrios de la naturaleza), socialmente justo (basado en las necesidades de las mayorías sociales …) y democráticamente decidido (que es la única manera de garantizar que realmente se haga en función de esas mayorías sociales). Un cambio de rumbo por tanto, asentado en la sostenibilidad, la justicia social y la democracia. Un cambio, en fin, hacia una sociedad que ponga en el centro la protección de la vida, de una vida digna para todas las personas en el marco de una sociedad reconciliada con la naturaleza.

8) Hay un consenso científico cada vez más generalizado a la hora de señalar que en un plazo de unos 10 años se va a dilucidar una buena parte de nuestro futuro. Recientemente, 11.333 científicos de todo el mundo advertían que dada la gravedad de la emergencia climática era imprescindible actuar urgentemente para evitar un “incalculable sufrimiento humano”. Los Gobiernos vasco y navarro han aprobado incluso declaraciones institucionales ante la Emergencia climática. Es mucho lo que nos jugamos y, más allá de declaraciones retóricas, es tiempo de actuar de forma rápida y decidida.

9) Por eso, debemos demandar a las administraciones de Euskal Herria la puesta en marcha de un auténtico “plan de choque” resultado de la combinación de estos ejes básicos: 

a) En un país como el nuestro, hay que centrar los esfuerzos en conseguir una reducción del consumo de materiales y energía para lo cual es imprescindible frenar el crecimiento, por cierto cada vez más injusto e insostenible; 

b) Hay que poner en el centro los cuidados tanto de las personas, especialmente de aquellas más vulnerables, como de la naturaleza, lo que supone dignificar y multiplicar los trabajos requeridos para ello e impulsar tanto los necesarios servicios sociales públicos (sistema público de pensiones, de ayuda a la dependencia, de acogida a las personas migrantes…) como los comunitarios; 

c) Hay que apostar por el reparto, esto es, el reparto de la riqueza (fiscalidad verde y progresiva…) y del trabajo (tanto productivo como reproductivo);

d) Hay que priorizar los sectores productivos dirigidos a la satisfacción de las necesidades humanas básicas (agroecología…); 

e) Hay que reconvertir los sectores productivos más contaminantes y los más agresivos para la vida; 

f) Hay que fomentar el empoderamiento de la ciudadanía, para lo cual, hay que, por un lado, habilitar cauces de participación para que las comunidades opinen y, en su caso, decidan sobre las cuestiones fundamentales que les competen, y, por otro, facilitar y estimular los procesos de autogestión y las redes de economía alternativa y solidaria;

g)Hay que impulsar y desarrollar una educación ecosocial feminista que forme a las personas en los valores en los que se sustenta este “plan de choque”, esto es, en los valores de justicia social, igualdad y equidad, respeto a la naturaleza, aceptación de la diversidad y compromiso con la democracia.

10) El reto es muy difícil y sabemos que el tiempo corre en nuestra contra. Pero, sabemos también que la clave para conseguirlo está en una sociedad activa, articulada y movilizada. Y en eso, la sociedad vasca tiene tradición, pero, también presente. Muestras de ello son tanto, el movimiento feminista y sus últimas jornadas de Durango, como el movimiento de los y las pensionistas, o el de acogida y solidaridad con las personas migrantes, así como las luchas sindicales y a favor de la justicia social, o, el reciente movimiento a favor de la justicia climática, o el que reivindica el derecho a decidir… No obstante, para afrontar ese reto hay que dar un paso más. 

Hay que buscar puntos de confluencia entre todos esos movimientos, aunar fuerzas, contaminarse mutuamente, compartir discursos y agendas… Y, en nuestra opinión, la huelga del 30 de enero es un marco inmejorable para iniciar ese camino de encuentro y mestizaje. Por eso la apoyamos sin reserva y nos comprometemos a hacer todo lo posible para difundirla y para trabajar de manera que la organización de la huelga ayude a tejer esos lazos y esas complicidades que tanto se necesitan.

2020-01-04